Selecteer een pagina

AskHelma

Algemene Voorwaarden
AskHelma staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 80828833. Het btw-nummer is NL003501881B93. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van AskHelma.

 

1.   Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van AskHelma en haar opdrachtgevers, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden. Als u namens een derde partij handelt, dan gelden de algemene voorwaarden ook voor hen. Het is uw verantwoordelijkheid om de derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door een derde partij.

1.2
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk wordt/worden vernietigd of nietig wordt/worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 

2.   Offertes

2.1
Een oriënterend gesprek is kosteloos.

2.2
Alle offertes zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen.

2.3
Zodra een opdrachtgever een offerte van AskHelma goedkeurt is er sprake van een opdracht. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondelinge goedkeuringen. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn daarop van toepassing.

2.4
In een offerte van AskHelma vindt u de opdrachtomschrijving.

2.5
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken door AskHelma een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders aangegeven. Bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever derhalve geen tekortkoming toerekenen aan AskHelma. Op basis hiervan kan de opdracht niet worden geannuleerd en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Wel kan de opdrachtgever een redelijke nieuwe termijn stellen om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht door AskHelma. Het overschrijden van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever wel grond leveren voor het annuleren van de opdracht.

2.6
AskHelma kan in de offerte en de factuur een onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden, als dit van toepassing is.

2.7
De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals telefoonkosten die horen bij de opdracht, worden afzonderlijk berekend. Tenzij deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen.

 

3.   Wijziging, annulering en tussentijdse opzegging opdracht

3.1
Indien na de bevestiging de opdracht wordt aangevuld of uitgebreid, worden de extra kosten daarvoor apart in rekening gebracht. Ook kan een aanvulling of uitbreiding van de opdracht ertoe leiden dat de opdracht later wordt opgeleverd.

3.2
Als een opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt is AskHelma niet verplicht teksten te corrigeren/vertalen die nog niet gecorrigeerd/vertaald zijn. AskHelma heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

3.3
In het geval van overmacht (zoals ziekte) bij AskHelma wordt dit direct gemeld bij de opdrachtgever. Tijdens deze periode van overmacht schorten de verplichtingen van AskHelma op. Als blijkt dat nakoming van de verplichtingen niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. AskHelma is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

3.4
AskHelma heeft recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van een schadevergoeding:

– indien de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;

– bij (aanvragen van) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;

– bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

De vorderingen van AskHelma op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

4.   Verstrekken benodigde gegevens

Gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van een goede tekstcorrectie en/of -vertaling dient de opdrachtgever tijdig, duidelijk en volledig aan te leveren bij AskHelma.

 

5.   Betaling

5.1
De betalingstermijn van iedere factuur is 30 dagen.

5.2
Opdrachten die binnen één maand worden afgerond worden gefactureerd na beëindiging van de werkzaamheden. Bij opdrachten die niet binnen één maand worden afgerond heeft AskHelma het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren.

5.3
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €50,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

5.4
Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen mag de opdrachtgever de door AskHelma gecorrigeerde/vertaalde teksten op geen enkele manier gebruiken.

5.5
De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de gecorrigeerde/vertaalde teksten niet gebruikt.

5.6
Indien gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor zorgen dat AskHelma de opdracht niet op een redelijke manier af kan maken, dan heeft AskHelma het recht de opdracht neer te leggen. AskHelma heeft dan recht op het volledige honorarium zoals overeengekomen in de offerte.

 

6.   Aansprakelijkheid

6.1
AskHelma is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever.

6.2
AskHelma is niet aansprakelijk voor fouten van derden.

6.3
AskHelma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is AskHelma uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt AskHelma de geleverde tekst kosteloos.

6.4
AskHelma is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

7.   Klachten en geschillen

7.1
Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen acht dagen na levering van de teksten schriftelijk te melden bij AskHelma.

7.2
Onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen na vaststelling melden bij AskHelma.

7.3
Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk bij AskHelma zijn ingediend.

7.4
Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van AskHelma beslissend.

7.5
Op elke overeenkomst tussen AskHelma en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft.

 

8.   Geheimhouding

Zowel opdrachtgever als AskHelma zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens, die zij voor de samenwerking verwerken, geheim te houden. Dit geldt ook na de beëindiging van de opdracht. Gegevens zijn vertrouwelijk als men weet of redelijkerwijs kan weten dat deze vertrouwelijk zijn.

Contact

Telefoon +31 (0)6 5262 9434